سه شنبه, 18-05-1401 | 13:26:31 امروز:
نوع سکه خرید فروش بروزرسانی نمودار
تمام امامی 14,650,000 14,850,000 سه شنبه, 18-05-1401 | 12:02:49
تمام بهار آزادی 13,900,000 14,260,000 سه شنبه, 04-05-1401 | 11:38:20
نیم بهار آزادی 8,000,000 8,200,000 سه شنبه, 18-05-1401 | 12:19:57
ربع بهار آزادی 4,950,000 5,150,000 سه شنبه, 11-05-1401 | 09:48:39
یک گرمی 2,900,000 3,100,000 سه شنبه, 04-05-1401 | 11:37:59