چرا نفت از صعود به کانال جدید بازماند؟

چرا نفت از صعود به کانال جدید بازماند؟

سه شنبه, 03-01-00 | 21:53:37

قیمتهای نفت تحت تاثیر قرنطینه های جدید اروپا برای مقابله با شیوع کووید ۱۹ برای بازیافتن روند صعودی نیرومندی که طی چهار ماه گذشته داشت، به تقلا افتاده است.