بلوای قیر!

بلوای قیر!

سه شنبه, 04-09-99 | 15:04:59

طرح  دو فوریتی تأمین قیر رایگان برای پروژهای عمرانی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرحی که پیش از این نیز نسبت به فسادزا بودن آن هشدار داده بودند.