اقتصاد سلطان‌ساز!

اقتصاد سلطان‌ساز!

چهارشنبه, 31-02-99 | 16:34:08

سلطان‌های فاسد اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفته‌اند. اما به نظر می‌رسد تا زمانی که ساختارهای معیوب اقتصادی حکمفرما است باید منتظر ظهور سلطان‌های جدیدی باشیم.