فقیرترین‌ کشورهای جهان را بشناسید

فقیرترین‌ کشورهای جهان را بشناسید

جمعه, 06-01-00 | 12:06:23

با وجود اینکه ثروت جهانی طی سال های اخیر بسیار رشد کرده است اما این ثروت به طور مساوی بین همه کشورهای دنیا تقسیم نشده است و همه کشورهای دنیا در یک سطح از رفاه ق...

گریز از تله فقر بعد از کرونا

گریز از تله فقر بعد از کرونا

دوشنبه, 29-02-99 | 14:59:17

ایران در تاریخ خود با شرایط وخیم مانند جنگ و بیماری روبرو بوده است. در همه این دوره‌‌ها فقر محتومی عاید در پس بحران‌ نسیب مردم شده است. در این دوره با عقلانیت ج...